REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I KORZYSTANIA Z SERWISU dHOME.pl

I. Podstawowe definicje 

 1. Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej www.dHome.pl, będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń z branży nieruchomości.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z dHome.pl
 3. Ogłoszenie– strona/przestrzeń serwerowa na dHome.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
 4. Konto – część dHome.pl  dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach dHome.pl
 5. Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający dHome.pl którym jest Małopolska Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grodzka 42/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie - Śródmieściu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395510, NIP 676-244-77-60, wysokość kapitału zakładowego 10.000 PLN, świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej dHome.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach dHome.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronach Serwisu  z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

 

III. Ogólne warunki korzystania 

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Serwis jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w Serwisie może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w Serwisie daje również możliwość korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie Serwisu. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta (link aktywacyjny) oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 6. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 7. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 8. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą / firmą. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

 

IV. Zamieszczanie ogłoszeń 

 1. Zamieszczenie pierwszego ogłoszenia na Serwisie przez osobę prywatną jest całkowicie bezpłatne. Ogłoszenia zamieszczane przez Agencje Nieruchomości, Biura Pośrednictwa i Deweloperów podlegają opłacie abonamentowej zgodnej z aktualnym Cennikiem zamieszczonym w zakładce „Cennik”
 2. Zamieszczenie  bezpłatnego ogłoszenia odbywa się za pomocą uzupełnienia formularza w zakładce \"Dodaj ogłoszenie\" w Panelu administracyjnym użytkownika po jego zalogowaniu. Aktywacja płatnego ogłoszenia i/ lub ogłoszenia z usługa promowania odbywa się po dokonaniu należytej płatności poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72; NIP: 6342661860; REGON: 240770255; KRS: 0000296790 lub poprzez płatność SMS Premium obsługiwaną przez Eurokoncept sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72; NIP: 676-233-99-70; REGON: 120379073; KRS: 0000270753, z chwilą zaksięgowania środków na koncie.
 3. Ogłoszenie wyświetlane jest przez okres wybrany przez użytkownika na listach wybranego województwa w wybranej kategorii.
 4. Po upływie okresu na który ogłoszenie zostało zamieszczone, zostaje ono usunięte z Serwisu.
 5. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu oraz  wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 6. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia, adres e-mail i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem email i/lub numerem telefonu użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń

 

 1. Zasady określające dopuszczalną treść ogłoszeń

 

 1. Ogłoszenia mogą być dodawane przez Użytkowników wyłącznie w kategorii właściwej dla treści ogłoszenia.
 2. Ogłoszenia tej samej treści nie mogą być powielane.
 3. W celu zwiększania zasięgu ogłoszeń zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie, Administrator może zamieszczać je również w serwisach partnerskich.
  Lista serwisów partnerskich dostępna jest u Administratora.
 4. W celu zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z ogłoszeń w Serwisie w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i Regulaminem, każde ogłoszenie dodane przez Użytkownika może podlegać moderacji. Moderacja oznacza, że treść i forma każdego ogłoszenia może być sprawdzana przez Administratora, który w przypadku uznania, że treść ogłoszenia jest niezgodna z Regulaminem, narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje, może odmówić zamieszczenia ogłoszenia, usunąć część ogłoszenia lub usunąć całość ogłoszenie nie podając przyczyn odmowy zamieszczenia lub usunięcia ogłoszenia.
 5. Przy wyborze treści i formy ogłoszenia Użytkownicy powinni kierować się poniższymi regułami:

a. tytuł ogłoszenia:

 • powinien odnosić się do oferowanej nieruchomości,
 • nie może zawierać adresów www i/lub numerów telefonów,
 • nie może zawierać wulgaryzmów, obraźliwych słów,

b. opis ogłoszenia: 

 • może zawierać adres www, jeśli adres kieruje do strony www użytkownika, na której prezentowana jest nieruchomość w celu przedstawienia  pełniejszego opisu lub dodatkowych zdjęć
 • nie może zawierać treści reklamowych,
 • nie może zawierać samego adresu www,
 • powinien być, jak najbardziej szczegółowy,
 • powinien ściśle odnosić się do oferowanej nieruchomości,
 • musi odpowiadać kategorii, do której ogłoszenie zostało dodane, w przeciwnym razie zostanie usunięte bądź wstrzymane,

c.   zdjęcia: 

 • muszą być własnością użytkownika który zamieszcza dane zdjęcie lub ma zgodę na wykorzystanie zdjęć od ich właściciela,
 • muszą przedstawiać prezentowaną nieruchomość,

 

 

 1. Ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników w Serwisie nie mogą zawierać informacji, które są prawnie zakazane. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów, nie mogą również dotyczyć działalności naruszającej przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub zablokowania dostępu do ogłoszeń naruszających Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Serwis nie może być wykorzystywany do:
  1. dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie bez posiadania prawa lub zezwolenia na taką dystrybucję lub bez możliwości powołania się na dozwolony użytek (prywatny lub publiczny),
  2. dystrybucji materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów lub przekazów o charakterze pornograficznym,
  3. zamieszczania ogłoszeń dotyczących sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac zaliczeniowych, magisterskich, licencjackich i innych,
  4. zamieszczania ogłoszeń oferujących lub informujących o pracy wykonywanej w domu polegającej na rozsyłaniu jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  5. zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży: narkotyków i substancji psychoaktywnych, broni, materiałów i przedmiotów obscenicznych i erotycznych, papierosów i produktów tytoniowych, biletów na mecze piłki nożnej, produktów farmakologicznych i lekarstw, organów ludzkich,
  6. zamieszczania ogłoszeń dotyczących działań naruszających ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności ogłoszeń dotyczących zakazanego przez ustawę:

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ani za komentarze oraz opinie użytkowników Serwisu.
 2. Dane kontaktowe Użytkowników Serwisu służą do nawiązania kontaktu z daną osobą. Wykorzystywanie danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich rozpowszechnianie lub innego rodzaju dystrybucja, jest zabronione, chyba, że osoba której dane dotyczą wyraziła dobrowolną, wyraźną zgodę na takie korzystanie z dotyczących jej danych. Na żądanie uprawnionych organów, Administrator udostępnia tym organom dane dotyczące użytkowników na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

VI. Promowanie ogłoszeń

Portal umożliwia promowanie ogłoszeń które podlega opłacie. Szczegółowy cennik i warunki promowania ogłoszeń zamieszczony jest w zakładce \"CENNIK\".

 

Dla Biur Nieruchomości i Developerów przygotowaliśmy specjalną ofertę publikacji ogłoszeń na wszystkich naszych serwisach oraz u naszych Partnerów zewnętrznych. Szczegóły dotyczące oferty specjalnej można uzyskać kontaktując się bezpośrednio przez formularz na stronie lub pisząc na adres kontakt@dHome.pl
 

VII. Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do wykonywania tychże usług.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  5. nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania ogłoszenia.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Serwisu Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Serwisu Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Portalu mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

 

VIII. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@dHome.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres korespondencyjny  Administratora.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące działania usługi SMS Premium należy zgłaszać do Eurokoncept sp. z o.o. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
 5. Każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z Serwisu przesłając oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail kontakt@dHome.pl. Usunięcie konta będzie miało miejsce po zweryfikowaniu użytkownika.
 6. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 7. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

 

 
 
 
Załącznik nr 3 Regulaminu - Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
 
W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) Użytkownik może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: kontakt@dHome.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Małopolska Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków


Użytkownik może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

 


 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 


 
……………..………...
ul. ……………………
……………………… 
Login ……………….
…………@..................
 
Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu dHome.pl  Data zawarcia umowy to ............................. .

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                              ..................................
            podpis